Младежта е толерантност и устрем за образование

Описание: Обучението е насочено към два проблема: отпадането на много ученици в прогимназиален и гимназиален етап (поради ниска мотивация, ранни женитби и др.) и проявите на нетолерантност у учениците и техните родители. Извънкласната дейност цели да намали и напълно преодолее отпадането на ученици в прогимназиален етап (вкл. поради ранни женитби и ниска мотивация), да увеличи чувствително процента на учениците, които продължават в гимназиален етап и да повиши тяхната мотивация за образование. Дейността цели също така да формира толерантност и приятелство между ученици и родители от различни етноси, като подпомогне преодоляването на негативни стереотипи и предразсъдъци. Заниманията ще следват подхода „връстници обучават връстници”, като ръководители на групите ще бъдат младежи – студенти или наскоро завършили. Занятията ще бъдат реализирани по интерактивен начин, като ще включват дискусии, презентации, тематични филми, индивидуални беседи със семействата и с младежите относно вредата от ранните женитби и необходимостта от продължаване на образованието. Като продукт от изпълнението на дейността ще бъде съставена база данни за семейната среда на участващите ученици и нагласите на родителите за подкрепа на образованието.
Изисквания: Предназначени за ученици в прогимназиален и гимназиален етап. В част от дейностите ще участват и техните родители
Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: Велико Търново
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 2 до 12 клас, Брой занимания: 72 на Година
Начална дата: 1.10.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за страната
Дата напубликуване: 4.7.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"
Представител: Деян Колев

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.