На училище в България и в Европа

Описание: Обучението е насочено към три проблема: отпадането на много ученици поради сезонна / временна миграция на семействата в чужбина, липсата на познания у учениците и техните родители за задълженията в сферата на образованието и неангажираността на част от родителите към дейността на училището. Извънкласната дейност цели да намали отпадането на ученици пароди сезонна миграция в чужбина като запознае учениците и техните родители с изискванията за задължително образование в България и основните държави на миграция в ЕС (Германия, Нидерландия, Белгия, Франция, Испания и др.), повиши мотивацията им за образование и в частност – за подкрепа на училището в родното населено място. Заниманията ще бъдат реализирани по интерактивен начин, като ще участват както ученици, така и техните родители. С тях ще бъдат проведени дискусии, презентации на изискванията към новодошлите в различните държави на ЕС (съгласувани със съответните посолства), симулативни игри, проучване на нагласите за сезонна миграция, индивидуални беседи със семействата на учениците за необходимостта от подкрепа на образованието и на училището в родното населено място. Като продукт от изпълнението на дейността ще бъде съставена база данни за семейната среда на участващите ученици и нагласите на родителите за подкрепа на образованието.
Изисквания: Предназначени за ученици от населени места, в които е налице тенденция за отпадане от училище поради сезонна миграция на семействата. В дейностите ще участват и техните родители.
Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: Велико Търново
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 1 до 12 клас, Брой занимания: 72 на Година
Начална дата: 1.10.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Гражданско образование, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за страната
Дата напубликуване: 4.7.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"
Представител: Деян Колев

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.