“Богатството на литературата и езика ни“

Описание: В часовете ще се стреми да затвърдим и разширим получените в редовните часове знания по предмета. Децата да проявяват интерес и участват в учебния процес, като полагат усилия да дават правилни отговори на зададените им въпроси. Целта е знанията за: текстовете, видовете изречения, местоимения, глаголни времена, правописни, пунктуационни и граматични норми на българския книжовен език да бъдат затвърдени като практически умения и компетенции. След приключване на курса, очакваните резултати са: -учениците да четат и пишат грамотно; -умеят да работят с речници; -умеят да създават собствени литературни текстове; -да познават частите на речта, видовете изречения; -уместно да използват езикови средства, адекватни на ситуацията на общуване. -да преодолеят затрудненията при осмислянето, четенето и възприемането на текстовете; осмислянето и прилагането на правилата за писане на трансформиращ преразказ, на сбит преразказ; морфологичен и синтактичен разбор на думите; откриване на видовете местоимения в текстовете. Да се ориентират и използват сборници със задачи по български език, с което се цели проверка и затвърдяване на вече получените знания. Основната цел е усъвършенстване уменията и механизмите за четене и писане; да се стимулира съзнателното и целенасочено изучаване на българския език и литература. Провеждането на различни ролеви игри ще даде възможност на учениците от групата да открият за себе си нови качества и способности, да работят в екип и да учат чрез преживяване. Не на последно място и да се забавляват.
Изисквания:
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: Клисура
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 16.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 6
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 14.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Христо Груев Данов"
Представител: Зорка Томова

Ръководители

Елица Гошева Василева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Христо Груев Данов", Пловдив, Карлово, Клисура