Събития

2016-03-16 | 10:15 | ПГ "В.Левски"

Профилирана гимназия "Васил Левски" Ямбол

Обобщени резултати от анкетно проучване сред учениците и преподаватели за дейности в ПГ „Васил Левски“ град Ямбол, общ.Ямбол Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестици ...

На снимката:

Прочети повече
2016-03-16 | 10:15 | ПГ "В.Левски"

Профилирана гимназия "Васил Левски" Ямбол

Обобщени резултати от анкетно проучване сред учениците и преподаватели за дейности в ПГ „Васил Левски“ град Ямбол, общ.Ямбол Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестици ...

На снимката:

Прочети повече