Събития

2016-05-24 | 13:30 | ОУ "Иван Вазов"- с. Устрем

Да продължим традицията

Във връзка с поетапното реализиране на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в ОУ "Иван Вазов ", с. Устрем, общ. Тополовград, се проведе анкетно проучване за идентифициране на ...

На снимката: Артистични и ентусиазирани

Прочети повече