Събития

2016-09-26 | 07:30 | НУ „Св. Софроний Врачански”

Обобщени резултати от анкетно проучване сред ученици и преподаватели за дейности в НУ „Св. Софроний Врачански” – град Враца

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за включване в проект „Твоят час” на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г., процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – ФАЗА 1", бе проведена анкета с учениците от І до ІV клас в НУ „Св. Софроний Врачански”. Ан ...

На снимката:

Прочети повече
2016-09-20 | 10:10 | ПГС "Пеньо Пенев"

Проведено анкетно проучване в ПГС „Пеньо Пенев“

Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004., „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ПГС „Пеньо Пенев“, гр. Силистра, общ.Силистра бе проведено анкетно проучване за необходимите дейности за преодолява ...

На снимката:

Прочети повече
2016-09-19 | 13:45 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Анкетно проучване в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Арда, общ. Смолян, обл. Смолян

В Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”,с. Арда, община Смолян,област Смолян във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове бе проведено анкетно проучване за инте ...

На снимката: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Арда

Прочети повече
2016-09-19 | 14:01 | Основно училище "Юрий Гагарин"- гр. Смолян

Проведено анкетно проучване

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта бе проведена анкета в I, II, III,IV,V, VI,VII,VIII класове . Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на шест групи по интереси /в областите Приложни изкуства , Институционални знания и култура, Колективни спортове, Знания за здравето, Интеркултурна комуникация, Сценични и танцови изкуства/ и четири групи за преодоляване на обучителни затруднения /в областите математика и български език и литература /.

На снимката:

Прочети повече
2016-09-17 | 11:15 | СУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"

Учредяване на съвет "Твоят час"

На първото си заседание съвета "Твоят час", сформиран на доброволни начала към СУ " Н.Й.ВАПЦАРОВ", избра Председател, секретар и състави план за дейността си по проект "Твоят час".

На снимката:

Прочети повече
2016-09-16 | 09:30 | Начално училище "Васил Левски"

Анкетно проучване

Във връзка с проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран от ОП " Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в Начално училище „Васил Левски ", град Пазарджик бе проведено анкетно проучване на потребностите и интересите на учениците от I до I V кл ...

На снимката:

Прочети повече
2016-09-16 | 09:30 | Начално училище "Васил Левски"

СЪВЕТ "ТВОЯТ ЧАС"

На учредително събрание членовете на съвета "Твоят час" избраха председател и секретар и изработиха" Правила за работа" .

На снимката:

Прочети повече
2016-09-15 | 10:10 | Град Завет област Разград

Дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

Във връзка с реализиране на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, към СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ град Завет област Разград бе създаден Съвет „Твоят час“ ...

На снимката: Традиционен пролетен карнавал

Прочети повече
2016-09-15 | 10:30 | 23 СУ "Фредерик Жолио - Кюри"

Анкетно проучване

Във връзка с поетапното реализиране на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в 23СУ "Фредерик Жолио - Кюри ", гр. София, се проведе анкетно проучване на 110 ...

На снимката:

Прочети повече
2016-09-14 | 17:30 |

Съвет "Твоят час"

На първо заседание съвета "Твоят час", сформиран на доброволни начала към ОУ "Генерал Скобелев", с. Скобелево избра председател и секретар и състави план за дейността си по проект "Твоят час".

На снимката:

Прочети повече
12