Събития

2017-09-26 | 10:30 | ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Горна Митрополия

Раздаване на материали по проекта

На учениците от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" бяха раздадени доставените по проект "Твоят час" материали. Постерите бяха поставени в коридорите на двете училищни сгради.

На снимката: Раздаване на материали в 6 клас

Прочети повече
2017-09-25 | 14:22 | ОУ"Иван Вазов" гр. Силистра

Резултати от анкетно проучване на учениците от ОУ"Иван Вазов" град Силистра

Във връзка със стратирането на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ"Иван Вазов", гр. Силистра се проведе анкетно проучва ...

На снимката: ОУ"Иван Вазов" гр. Силистра

Прочети повече
2017-09-01 | 14:01 | ОУ "Юрий Гагарин"

Анкетно проучване

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта бе проведена анкета в I, II, III,IV,V, VI,VII,VIII класове . Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на седем групи по интереси /в областите Приложни изкуства , Институционални знания и култура, Колективни спортове, Знания за здравето, Сценични и танцови изкуства/ и четири групи за преодоляване на обучителни затруднения /в областите математика и български език и литература /.

На снимката:

Прочети повече
2017-09-01 | 10:00 | гр. Бьозел, Германия

Международен фестивал на духовите оркестри

На 01.09.2017 г. Духовият оркестър взе участие и се класира на трето място на Международния фестивал на духовите оркестри в гр. Бьозел, Германия.

На снимката: На международен фестивал на духовите оркестри в гр.Бьозел, Германия

Прочети повече