Организиране на дейностите за 2017/2018 учебна година

През учебната 2017/2018 година продължава изпълнението на дейностите по проект "Твоят час", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Правилата и изискванията за изпълнението на проектните дейности са определени в Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта, утвърдена със Заповед № РД09-2233/19.04.17 г. на министъра на образованието и науката.

Физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности и обучителни електронни продукти за 2017/2018 учебна година, могат да се регистрират в електронната платформа на проекта в периода 15 юни – 15 септември 2017 г. Регистрираните физически и юридически лица през изминалата 2016/2017 учебна година не е необходимо повторно да се регистрират. Те могат да възстановят акаунтите си, ако са забравени, от линка "Забравена парола".

Директорите на училища е необходимо да създадат организация за:

  • Разработване и утвърждаване на училищният механизъм за идентифициране на извънкласните дейности по проекта за учебната 2017/2018 година. Училищният механизъм се разработва при спазване на изискванията на Инструкцията за работа по проекта, като се отчитат спецификите и потребностите на учениците, обучаващи се в училището;
  • Провеждане на проучване на желанията на учениците за участие в извънкласните дейности по интереси с анкетна карта - Приложение № 4 към Инструкцията за изпълнение на дейностите по проекта;
  • Провеждане на проучване на потребностите на учениците за включването им в извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения чрез попълване на индивидуална образователна карта - Приложение № 5, раздел А и Б, от Инструкцията;
  • Търсените извънкласни дейности за занимания по интереси и за преодоляване на обучителни затруднения, определени въз основа на обобщената информация от проучванията се въвеждат от директора на училището в електронната платформа в срок до 25 септември 2017 година. Въведените от училището търсени(необходими) извънкласни дейности стават видими в публичната част на електронната платформа след проверка и потвърждаване на данните от председателя на съвета „Твоят час“.
  • Определяне на предлаганите от училището извънкласни дейности за занимания по интереси и за обучителни затруднения, въз основа на заявените желания за участие на педагогическите и непедагогическите специалисти в проекта и условията, с които разполага училището. Предлаганите от училището извънкласни дейности за учебната 2017/2018 година се регистрират в електронната платформа по проекта от директора в периода от 15 юни до 25 септември 2017 г.
  • Подаване в срок до 2 октомври 2017 г. от учениците на заявление за участие в извънкласните дейности и декларация за информирано съгласие - Приложение № 2 към Инструкцията;
  • Определяне в срок до 2 октомври 2017 г. на броя на групите , включени в училищните програми, и ръководителите им;
  • Разработване в срок до 9 октомври 2017 г. на училищната програма "Твоят час" за учебната 2017/2018 година.

Обръщаме внимание, че училищната програма се разработва въз основа на откритите съответствия между търсените от училището извънкласни дейности и предлаганите такива за съответното населено място и училище. Наличието на съответствие между търсените и предлаганите извънкласни дейности за всяко училище се определя въз основа на справка от електронната платформа на проекта.

Справката се генерира от председателя на съвета "Твоят час" в тридневен срок от публикуването в електронната платформа на търсените (необходими) от училището извънкласни дейности за учебната 2017/2018 година. Председателят организира обсъждането на справката в съвета "Твоят час" и прави предложение до директора за извънкласните дейности, които могат да се организират за учебната година.

Входът в електронната платформа за директора на училището и председателя на съвета "Твоят час" се осъществява от информационната система на проекта.

ВАЖНО: Учителите, които извършват дейности по проекта и са на щат в съответното училище не се регистрират в електронната платформа. Информацията за тях като ръководители се въвежда от директора на училището.