Обществен мониторинг

Предназначение

Електронната платформа за избор на извънкласни дейности служи за:

  • подпомагане училищата в избора на извънкласни дейности, в зависимост от заявените интереси и потребности на учениците;
  • публикуване на информация за предлаганите от училището и от други юридически и физически лица форми на извънкласни дейности, както и електронни продукти за тях, както и за идентифицираните форми за провеждане на занимания по интереси и курсове за преодоляване на образователни трудности по български език и литература, по математика и по други учебни предмети за учениците в училището.

Потребители

  • Юридическите и физическите лица, предлагащи извънкласни дейности за развитие на способностите и за преодоляване на обучителни трудности на учениците и електронни продукти, подпомагащи изпълнението на извънкласните дейности;
  • Училища, предлагащи и търсещи извънкласни дейности за развитие на способностите и за преодоляване на обучителни трудности на учениците.

Роля

За наблюдение и оценка на дейностите по проекта, изпълнявани от училищата, се създават съвети за обществен мониторинг "Твоят час".

Съветът "Твоят час" е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се намира училището и представители на неправителствени организации и/или на местната общественост и училищната общност.

Състав

Съветът "Твоят час" се създава по инициатива на директора на училището. Броят на участниците в съвета е нечетен, определя се от директора и включва: до 7 родители; представител на общината за общинските училища; до 3-ма представители на педагогическите специалисти, избрани от педагогическия съвет на училището и до 3 представители на юридически лица с нестопанска цел и/или представители на местната общественост и/или на училищната общност.

За учебната 2016/2017 година представителите на родителите се определят от училищното настоятелство, а за 2017/2018 и следващи учебни години - от обществения съвет на училището.

Видът на извънкласните дейности в училището се определя в зависимост на групирането на училищата, извършено въз основа на система от показатели за концентрацията на ученици с обучителните затруднения и в риск от преждевременно напускане на образователната система.

За определяне на конкретните извънкласни дейности, броят и съставът на групите в училището, както и ръководителите на групите, всяко училище разработва и прилага училищен механизъм за идентифициране на обучителните затруднения и за идентифициране на интересите на учениците. Училищният механизъм се разработва съвместно със Съвета "Твоят час".

Желанията на учениците за участие в занимания по интереси се идентифицират с проучване чрез анкетна карта.

Потребностите на учениците за включването им в дейности за преодоляване на обучителни затруднения се идентифицират с проучване чрез индивидуална образователна карта.

Обобщените резултати от анкетните проучвания за необходимите дейности за преодоляване на обучителни затруднения се въвеждат в електронната платформа.