Новини

Учредяване на съвет"Твоят час"

Във връзка с продължаване на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ , в ОбУ "Свети Иван Рилски",с.Червенци,общ.Вълчи дол, обл.Варна се учреди съвет "Твоят час"
На снимката: Учередяване на съвета"Твоят час"
Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване сред учениците и преподавателите за дейности

Във връзка с проучване потребностите и интересите на учениците за работа в дейности по проекта бе проведена анкета в І, II, III, IV, V, VI и VII клас . Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 13 групи по интереси в областите: сценични и танцови изкуства, приложни изкуства, дигитални технологии, спорт, наука, техника и технологии и 6 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите: български език и литература и математика .

Прочети повече

Дейности по интереси - Млад творец

В час по приложно изкуство
На снимката: Най красивите
Прочети повече

ДЕЙНОСТИ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ",С.ЧЕРВЕНЦИ,ОБЩ.ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2017/2018 Г.

На свое заседание, провело се на 05.10.2017г. Съветът "Твоят час" разгледа желанията на учениците, обобщени от подадените заявления за информирано съгласие. От предложените за одобрение 4 дейности по интереси и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения, съветът взе решение да предложи на директора за реализиране 4 групи по интереси и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения.. Предложените клубове са както следва: По интереси: 1.Работилница-"Аз творя!" - с ръководител Добринка ...
На снимката: Ученици от ОбУ"Св.Ив.Рилски"
Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване в ОУ"Христо Ботев"с.Хлябово

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час" бе проведена анкета с ученици от І до VII клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 2 групи за извънкласни дейности по интереси в област "Изкуства и култура" и 1 група за преодоляване на обучителни затруднения в област "Математика" .

Прочети повече

14 дейности по интереси и 3 за обучителни затруднения през 2017-2018 учебна година в ОУ "Отец Паисий" - Силистра

На свое заседание, провело се на 04.10.2017г. Съветът "Твоят час" разгледа желанията на учениците, обобщени от подадените заявления за информирано съгласие. От предложените за одобрение 16 дейности по интереси и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения, съветът взе решение да предложи на директора за реализиране 14 клуба по интереси, тъй като за един от клубовете по първо желание не са се записали ученици, а за втория клуб желаещите са само двама. Те ще бъдат пренасочени по тяхното в ...

Прочети повече

Анкетно проучване в ОУ"Отец Паисий" с. Калояновец общ. Стара Загора

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта "Твоят час" бе проведена анкета с ученици от І до VII клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 2 групи по интереси в областите "Изкуства и култура", "Здравно образование и здравословен начин на живот", и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите "Математика" , "Български език и литература", "Чужд език".

Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно пручване на учениците от ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе, и решение по предложение на Съвета “твоят час

Във връзка със стратирането на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в Професионална гимназия по туризъм "Иван П. Павлов" - Рус ...

Прочети повече

Анкетно проучване сред учениците за индентифициране на извънкласните форми в ОУ "Васил Левски" - с. Ябълково, общ. Димитровград

Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ "Васил Левски" - с. Ябълково бе проведено анкетно проучване на потребностите и интересите на учениците от I до VII клас. Обобщените ...
На снимката: ОУ "Васил Левски" - с. Ябълково, обл. Хасково
Прочети повече

Групи по проекта

Съвет "Твоят час" при 9.ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин" - София предложи за реализиране 11 дейности: На свое заседание, провело се на 06.10.2017г. Съветът "Твоят час" разгледа желанията на учениците, обобщени от подадените заявления за информирано съгласие. От предложените за одобрение 11 дейности, от които 10 по интереси – 13 групи и 1 дейност за преодоляване на обучителни затруднения – 1 група, съветът взе решение да предложи на директора за реализиране 13 клуба по интереси. Предложените клубове са ...

Прочети повече
12