Новини

Учредяване на съвет"Твоят час"

Във връзка с продължаване на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ , в ОбУ "Свети Иван Рилски",с.Червенци,общ.Вълчи дол, обл.Варна се учреди съвет "Твоят час"
На снимката: Учередяване на съвета"Твоят час"
Прочети повече

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ В ПМГ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“- ГР. ПЕРНИК

В ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник в началото на учебната 2017-2018 учебна година, бе проведено анкетно проучване за интересите и нуждите на учениците от V,VI, VIII, IX, X, XI и XII клас във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана ...

Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване сред учениците и преподавателите за дейности

Във връзка с проучване потребностите и интересите на учениците за работа в дейности по проекта бе проведена анкета в І, II, III, IV, V, VI и VII клас . Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 13 групи по интереси в областите: сценични и танцови изкуства, приложни изкуства, дигитални технологии, спорт, наука, техника и технологии и 6 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите: български език и литература и математика .

Прочети повече

Дейности по интереси - Млад творец

В час по приложно изкуство
На снимката: Най красивите
Прочети повече

ДЕЙНОСТИ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ",С.ЧЕРВЕНЦИ,ОБЩ.ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2017/2018 Г.

На свое заседание, провело се на 05.10.2017г. Съветът "Твоят час" разгледа желанията на учениците, обобщени от подадените заявления за информирано съгласие. От предложените за одобрение 4 дейности по интереси и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения, съветът взе решение да предложи на директора за реализиране 4 групи по интереси и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения.. Предложените клубове са както следва: По интереси: 1.Работилница-"Аз творя!" - с ръководител Добринка ...
На снимката: Ученици от ОбУ"Св.Ив.Рилски"
Прочети повече

Съвет "Твоят час"

На 11.09.2017 г се проведе заседание на Обществения съвет към „Твоя час“. На него се избра председател и се утвърдиха правила за работата на съвета

Прочети повече

Обобщени резултати от анкетното проучване

Желания на учениците от проведената анкета: Лека атлетика графичен дизайн бокс стрелба с лък зумба волейбол ръкоделие тенис конна езда математика вокална група баскетбол плуване шах

Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване в ОУ"Христо Ботев"с.Хлябово

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час" бе проведена анкета с ученици от І до VII клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 2 групи за извънкласни дейности по интереси в област "Изкуства и култура" и 1 група за преодоляване на обучителни затруднения в област "Математика" .

Прочети повече

14 дейности по интереси и 3 за обучителни затруднения през 2017-2018 учебна година в ОУ "Отец Паисий" - Силистра

На свое заседание, провело се на 04.10.2017г. Съветът "Твоят час" разгледа желанията на учениците, обобщени от подадените заявления за информирано съгласие. От предложените за одобрение 16 дейности по интереси и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения, съветът взе решение да предложи на директора за реализиране 14 клуба по интереси, тъй като за един от клубовете по първо желание не са се записали ученици, а за втория клуб желаещите са само двама. Те ще бъдат пренасочени по тяхното в ...

Прочети повече

Проведено анкетно проучване на потребностите на учениците в СУ" Христо Ботев", гр. Павел баня

Обобщени резултати от анкетно проучване на учениците от СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня Във връзка със стартиране на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05:2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията и за учене чрез дейности , развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час) “ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структу ...
На снимката: Учим, спортуваме, забавляваме се.
Прочети повече
123