Въпроси и отговори

Разходите за външни услуги, които се включват в ограничението до 5 % от общите разходи по бюджета на училищната програма са изброени в чл. 82, ал.1, т. 3 от инструкцията. В тях не се включват разходите за възнаграждения на външните за училището ръководители на групи (ФЛ или ЮЛ), които за целите на бюджета и отчета на проекта са външни услуги.

По проекта няма ограничение какъв да е процента на разходите за възнаграждения на ръководителите на групи. Същите се определят индивидуално за всяко училище, в зависимост от броя на формираните групи и броя на часовете за всяка група. Предвид на това, с Инструкцията за изпълнение на дейностите по проекта за разходите за възнаграждения не е определен максимален размер от общите разходи по бюджета, както това е направено за разходите за материали, консумативи и външни услуги.

Дейностите по финансово счетоводно обслужване се възлагат на счетоводителя на училището с допълнително споразумение по чл. 119 от КТ по всеки отделен трудов договор. Допълнителното споразумение за счетоводно обслужване на проекта регламентира броят на часовете и размера на възнаграждението за един час, като не променя продължителността на работното време. Следователно изпълнението на ангажиментите по проекта се изпълняват в рамките на договорената продължителност на всеки отделен трудов договор. Достатъчно условие е сборното работно време по всички трудови правоотношения да не нарушава междудневната и междуседмична почивка.

Една от специфичните цели на проекта е развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка.
Изискването при разработване на тематична програма е да не дублира съдържателните характеристики на учебните предмети.

Организирането и провеждането на извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения и на извънкласни дейности по интереси ​включва осигуряване на необходимите за дейността материали, включително и електронни продукти.

Извънкласните дейности за преодоляване на обучителните затруднения следва да отговарят на потребностите и конкретните нужди, свързани с необходимостта от индивидуална подкрепа за учениците по учебните предмети, както следва:

  • начален етап – български език и литература и математика;
  • прогимназиален етап – приоритетно по български език и литература и по математика, допустимо е обучение и по други учебни предмети с изключение на музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт;
  • гимназиален етап – приоритетно по български език и литература и по математика, допустимо е обучение и по други учебни предмети с изключение на музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт.

Разглеждайте обучителните затруднения в по-широк контекст – за ученици, които са отсъствали по-продължително време от училище; за такива, на които се налага да наваксат по други причини; за онези, които в сравнение с най-добрите имат съответна нужда от допълнителна подкрепа и т.н.

Условията за финансиране на училищните програми и вида на извънкласните дейности са публикувани в електронната платформа. Те са достъпни за профилите на училищата след направена регистрация.

Няма минимален брой, максималният брой за извънкласни дейности по интереси е 25, а за преодоляване на обучителни затруднения е 10.

Определеният брой часове (70 или 80 в зависимост от вида на дейността), следва да бъдат на един и същи ръководител на група, който да има отговорност към резултатите на учениците.

Децата в групата могат да са от различни възрастови групи/випуски.

Един ръководител може да води две групи от едно направление, както и две групи в различно направление.

Няма ограничение за броя на групите, които могат да бъдат създадени в едно училище.

Едни и същи ученици могат да участват в два или повече проекта, но включени в различни дейности, за да не се получава двойно финансиране.

Физическите лица (извън педагогическите и непедагогическите специалисти в училището), предлагащи извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения на учениците и за занимания по интереси, трябва да притежават професионален опит и/или професионална квалификация и/или педагогическа правоспособност, релевантна на конкретната извънкласната дейност, за която кандидатстват. Предлаганите от физическите лица извънкласни дейности трябва да съответстват на тематичните области и направления по проекта.

В профила на училището има функционалност както за търсене, така и за предлагане на извънкласни дейности. Необходимо е да съгласувате предлаганите дейности на училищно ниво, за да се публикуват в платформата от профила на училището.

Ученик с обучителни затруднения може да се включи в повече от една дейност за преодоляването им, както и в групите за занимания по интереси. Един ученик може да се включи в повече от една група за занимания по интереси, ако има възможност и желание и ако графикът за провеждането на училищните дейности го позволява.

Децата с обучителни затруднения са тези, които имат слаб успех, или деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа за преодоляване на изоставането в усвояване на материала от часовете за задължителната подготовка, и другите критерии от стр. 7 на писмо от МОН с № 9105-265/31.08.2016 г.

Индивидуалната образователна карта се попълва от клсаните ръководители за уюеници с обучителни затруднения, при които са налице един или повече от следните критерии:

  • Повтаряне на класа;
  • Слаби резултати от външно оценяване или незадоволителни резултати от текущо оценяване;
  • Преустановено изплащане на месечни помощи за дете;
  • Допуснати над 10 неизвинени отсъствия;
  • Социални фактори и други причини.

Броят на часовете, които могат да се планират за една група, е 70 за извънкласни дейности по интереси и 80 за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения.

Съветът "Твоят час" е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се намира училището и представители на неправителствени организации и/или на местната общественост и училищната общност. С включването на родителите се цели да се гарантира правилно прилагане на механизма за оценка на желанията и потребностите на учениците и адекватността на извънкласните дейности по отношение удовлетворяването им, както и осигуряване на необходимата прозрачност и публичност на процеса.
Участието на родителите и на останалите членове на съвета "Твоят час" е доброволно и не се заплаща.

Да, могат. Необходимо е да регистрират в електронната платформа Съвет "Твоят час".

Предвидените в проекта лица за изпълнение на дейности по проекта на ниво училище са директор, счетоводител и ръководители на извънкласни дейности.