Изисквания към физическите и юридическите лица

Юридически лица

Всяко юридическо лице, предлагащо извънкласна дейност трябва да отговаря на следните изисквания:

  • предметът им на дейност да включва образователни услуги и/или други образователни дейности;
  • да притежава опит в организирането и провеждането на образователни, творчески и спортни дейности на деца и ученици;
  • предлаганите извънкласни дейности да съответстват на тематичните области и направления по проекта;
  • предлаганите ръководители на извънкласни дейности да бъдат в трудови или облигационни правоотношения с юридическото лице и да притежават професионален опит и/или професионална квалификация в областта на извънкласната дейност. Да се ползват с добра репутация и да не извършват дейности, свързани с налагането на идеологически и/или религиозни доктрини;
  • да разполага със съответната база, в случаите когато извънкласните дейности се провеждат извън училището.
  • да се ползва с добра репутация и да не извършва дейности, свързани с налагането на идеологически и/или религиозни доктрини.

Посочените от юридическите лица данни при регистрацията, подлежат на проверка в съответния публичен регистър - Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ, Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалище на юридическото лице.

Физически лица

Всяко физическо лице, предлагащо извънкласна дейност трябва да отговаря на следните изисквания:

  • да притежава професионален опит и/или професионална квалификация и/или педагогическа правоспособност релевантна на конкретната извънкласната дейност, за която кандидатства;
  • да се ползва с добра репутация и да не извършва дейности, свързани с налагането на идеологически и/или религиозни доктрини;
  • предлаганите извънкласни дейности да съответстват на тематичните области и направления по проекта.