Мога да пиша и разказвам повече

Описание: Задълбочаване и обогатяване на знанията за строежа на езика,езиковите-речеви единици,правоговорни,пунктуационни и граматически норми.Усъвършенстване комуникативните речеви умения,развитие на устната и писмена реч.Формиране толерантно отношение към културната идентичност и мултиетничността.
Изисквания: Учениците да имат съгласието на родителите и желание за участие в дейността.Учениците да разбират основната етническа опозиция,добро-зло и да я обясняват в конкретни сюжетни ситуации.Учениците да използват средствата за невербална комуникация в зависимост от комуникативната ситуация.Учениците да са от начален етап.Учениците да овладяват основните норми на графичната и писмена система на българското писмо.
Област: Враца, Община: Козлодуй, Населено място: Хърлец
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 15.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 12, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 5.10.2016 г.