Събития

2017-03-28 | 10:30 | Училищен двор

Юбилеен патронен празник

Публичната изява на групите по интереси "Народни танци" с ръководител Силвия Иванова и "Мажоретен състав" с ръководител Росица Чаушева по случай патронния празник - 130 години от рождението на Дебелянов и 120 години от основаване на училището. Извънкласните занимания са финансирани по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1,Тържеството се състоя в училищния двор, като присъстваха журналист от местния вестник «Струма», родители, началникът на РУО Благоевград господин И. Златанов, началник отдел „Организация-методическа дейност и контрол“ господин М. Попов, пенсионирани учители, управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград Росица Димитрова и други.
На снимката: Групи по интереси "Народни танци" и ""Мажоретен състав"