Събития

2017-04-24 | 13:30 | гр. Златарица

Дискусионна срещa с родители

Група за затруднения по БЕЛ– ІV „б“ клас при СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Златарица с ръководител Десислава Димитрова проведе дискусионна срещa с родители на 24.04.2017г. по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" , финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Присъствие на родителите при провеждане на занимания – 24.04.17 г. За пореден път няколко родители участваха с нас по време на учебните ни занимания. И този път имаше притеснени деца, но и притеснени родители. Все пак те разбраха, че е важно да подпомагат своите деца и да присъстват в обучението им. Използването на мултимедия допринесе за доброто настроение и резултати.
На снимката: