Събития

2017-03-10 | 16:15 | Кабинет- Английски език

Surprise

На 10.03.2017г. в ОУ“Св.Иван Рилски“ с.Червенци се проведе занятие на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения „Еasy with English language “,участващи в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час”. Темата на занятието бе представянето на 3-та форма на неправилните глаголи. Този урок подготвя учениците за усвояване на употребата на минало причастие на неправилните глаголи . Предвид това, че учениците са билингви и не владеят добре български език, използването на игровия подход е особено полезен за по-лесното усвояване на знанията. Колкото повече са игрите, толкова по-лесно усвояват понятията и успяват да ги открият на практика. Понякога стигат до верния отговор чрез налучкване, не могат да обяснят защо са го посочили, но постепенно, чрез упражнения и повторения учениците билингви добиват усет към aнглийския език. Важно е,че при всеки урок се обръща внимание на най-често допусканите от тях грешки .
На снимката: Група -"Easy with English language"