Събития

2017-05-29 | 15:30 | 4. ОУ "Димчо Дебелянов", Благоевград

Аз и другите

Представителна изява на група по интереси "Аз и другите", чиято основна цел е гражданско образование чрез работа по eTwinning проекти. Извънкласните занимания са финансирани по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, Ръководител: Тонка Панайотова https://www.youtube.com/watch?v=P_CyUbf-Cec
На снимката: Занимания на групата по интереси "Аз и другите"