Събития

2017-05-30 | 15:30 | Физкултурен салон

Ние можем

Представителна изява на групите по интереси "Народни танци" и "Craft" с ръководители Силвия Иванова и Елена Малиновска. Извънкласните занимания са финансирани по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1,
На снимката: Участници в групите по интереси "Народни танци" и "Craft"