Събития

2017-04-04 | 14:30 | гр. Златарица

Заключителна изява на клуб «Краезнание» при СУ "Св.св.Кирил и Методий", гр. Златарица.

Клуб „Краезнание“ към Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Златарица направи заключителна публична изява на дейността си пред гости и родители по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" , финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Децата запознаха присъстващите с посетените от тях забележителности, представиха изработени карти на местности, изготвени паспорти на обекти. По този начин те популяризираха местните забележителности сред обществеността.
На снимката: участници в клуб «Краезнание» при СУ "Св.свКирил и Методий", гр. Златарица.