Новини

Начало на "Твоят час"

В ПГИЧЕ "Свети Методий" във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове бе извършено анкетно проучването на желанията на учениците за участие в дейности по проекта. В училището бяха създадени 5 групи за подпомагане: по математика, испански език, английски език, история и цивилизация и биология и здравно образование. По интереси ще работят 4 клуба.
На снимката: ПГИЧЕ "Свети Методий"