Новини

Малки факири на буквите и цифрите

Цели 13 публични изяви проведе основното училище в плевенското селро Буковлък. Първата от тях - "Аз грамотно съм дете!" имаше за цел да покаже знанията, уменията и компетентностите по български език и литература на учениците, включени в групата, да повиши мотивацията за учене, да ограмоти част от учениците и да преодолее обучителните затруднения. Използвани са интерактивни методи, презентации, беседи, работен лист за всяко дете. Учениците решават разнообразни по вид езикови упражнения – казват азбуката; записват азбуката – главни и малки ръкописни букви; от дадени срички образуват и записват думи; четат изречения,правят звуков и сричков модел на думи; свързват думи с техния звуков модел, определят броя на буквите и броя на звуковете в думата с Щ, Ю, Я; записват йо, ьо в дадени думи; определят вида на изречението и поставят в неговия край верния препинателен знак, четат и анализират кратък текст. Групата "Мога да броя и смятам сам" също представи пред публика усвоените знания, умения и компетентности по математика. Използвани са интерактивни методи, презентация, беседа, работен лист за всяко дете. Учениците решават разнообразни по вид задачи, съобразени с техните възможности – броят в прав и обратен ред до 20; записват едноцифрените и двуцифрените числа; сравняват числа; събират и изваждат в кръга до 20; откриват и назовават геометрични фигури, записват техния брой. Решават задачки – закачки за развитие на логическото мислене и автоматизиране на умственото смятане Групата "Обичам българската реч – чета и пиша сам" проведе състезателен тест между групите на I „в“ и II“в“ класове. Учениците четоха текст, определяха броя на различните видове изречения, броя на думите в едно от изреченията, броя на звуковете, буквите и сричките в дадена дума, образуваха нови думи чрез разместване на буквите в думите,откриваха правописни грешки в думи и изречения или сами определяха верния правопис на звучни съгласни в края на думите. Накрая завършиха със задача да открият буквите, отговарящи на съответна цифра, и да получат изречение-поздрав към гостите на събитието. Учениците постигнаха задоволителни резултати при провеждането на състезателния тест. Децата от група "Обичам математиката" показа как чрез интерактивни методи под формата на занимателни задачи учениците работят самостоятелно и екипно. Състезателният елемент стимулира бързина и съобразителност при справянето с поставените задачи. Целта беше учениците да покажат,че са покрили образователния минимум в края на 1 клас.Те участваха активно и с желание. Отлично се справиха със задачите. Учениците от група "Вече съм добър математик" показаха усвоените математически знания, предвидени в тематичната програма. Чрез интерактивни методи под формата на презентации и занимателни задачи децата работиха самостоятелно и в екип и във вид на импровизирано състезание децата от групата премериха знанията си с останалата част от класа. Те показаха на своите родители как събират, изваждат, умножават и делят до 100, решаваха задачи със мерни единици за време, дължина и маса. Учениците са покрили образователния минимум. Бе проведена и драматизация на любима приказка по избор на учениците. Целта бе учениците да се упражняват в комуникацията, да изговарят правилно думите на героите на български език, да вникнат в емоционалното състояние на героите, да се изразяват. Децата с голямо желание се включват в драматизацията. Обичат четенето по роли и рецитирането на стихотворения. Приказката „Косе Босе“ е любимата им. Бе подготвен декор, бяха набавени кукли и маси за героите. В училището бе проведен и „Празник на Математиката – царица на науките. Викторина и математическо състезание“. Целта на събитието е да се видят математическите знания, предвидени за изучаване в 4 клас. Целта бе развиване на уменията на учениците да подреждат правилно мислите си, да излагат логически аргументи и да правят верни изводи. Бяха използвани творчески игри и игри с правила. Учениците извършват активни игрови действия. Използвани бяха различни похвати. Формираха се норми на еталони за оценка и обогатяване чрез игрова дейност. Целта е постигната, децата участваха с желание и интерес. Игрите бяха придружени от много емоции, а те повишиха възприемателните способности и подпомогнаха умственото развитие Групата по волейбол пък проведе турнир.