Новини

Анкетно проучване

Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в СУ "Васил Левски" - гр. Велинград бе проведено анкетно проучване на потребностите и интересите на учениците от I до XII клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 9 групи по интереси в областите: , „Природо - математическо знание“ – 2 групи, „Знания за здравето“ – 1 група, „Колективни спортове“ – 1 група, и „Езиков свят“ – 5 групи.
На снимката: 15.09.2017г. СУ "Васил Левски" - Велинград