Новини

Анкетно проучване сред учениците за индентифициране на извънкласните форми в ОУ "Васил Левски" - с. Ябълково, общ. Димитровград

Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ "Васил Левски" - с. Ябълково бе проведено анкетно проучване на потребностите и интересите на учениците от I до VII клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 3 групи по интереси в областите: "Сценични и танцови изкуства" и 5 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите "Български език и литература" и "Математика".
На снимката: ОУ "Васил Левски" - с. Ябълково, обл. Хасково