Новини

46 училища от област Силистра се включиха в "Твоят час"

На 28 юни 2017 г., от 9:00 часа в ПГМТ „Владимир Комаров”, гр. Силистра се проведе регионална кръгла маса по проект BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на изявата е популяризиране на дейностите по проекта, резултатите и постиженията на учениците и обмен на добри училищни практики. Дейността се организира от Регионалното управление на образованието – Силистра, което координира дейностите на областно ниво. За участие в кръглата маса са поканени около 160 човека - директори на училища, представители на съветите „Твоят час”, педагогически специалисти като представящи своя опит или зрители. В три секции са представени 35 презентации от дейностите на учители по проекта. Секциите са по етапи на образование – начален, прогимназиален и гимназиален. Продукти от дейността на учениците по проекта можеха да бъдат разгледани във фоайето на 4 етаж в сградата на училището-домакин. Двадесет и двама учители представиха създаденото от техните ученици в групите, които ръководят. От 10. 00 часа, в учителската стая на ПГМТ „Вл. Комаров“, началникът на РУО – Силистра даде пресконференция за журналисти за представяне на участието на област Силистра в проекта на министерството на образованието и науката. През 2016/2017 учебна година 46 училища от област Силистра се включиха в проекта. Общият брой сформирани групи за извънкласни дейности е 512 с участието на 6002 ученици. Те представляват 57, 6 % от учениците в областта. За занимания по интереси са сформирани 285 групи с 4185 участници. А за обучения и дейности за преодоляване на обучителни затруднения са сформирани 226 групи с участието на 1817 ученици.
На снимката: Децата показаха уменията си, получени в "Твоят час"