Новини

Анкетно проучване сред учениците за индентифициране на извънкласните форми в ПГТМ"Христо Ботев",гр. Ботевград за учебната 2017/2018 година

Във връзка със стартирането на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ПГТМ"Христо Ботев", гр. Ботевград се проведе анкетно проучване за интересите и потребностите на учениците от VIII до XII клас в края на учебната 2016/2017 година и в началото на новата учебна година. Обобщеният анализ на резултатите от проучването ни ориентира и показва разностранен интерес от страна на учениците за участие в различен тип извънкласни дейности от различни тематични области. В резултат на това ще бъдат сформирани 8 групи за дейности по интереси и 6 групи за дейности, свързани с повишаване на образователните постижения на възпитаниците на училището в определени научни области.