Новини

Учредяване на СЪВЕТ "ТВОЯТ ЧАС"

Във връзка с продължаване на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“, в ПГТМ "Христо Ботев“- Ботевград се проведе учредително събрание на Съвета „Твоят час” на 15.09.2017г. , на което бе преизбран действащият до момента председател, нов секретар и се разработиха правила за работа.
На снимката: ПГТМ "Христо Ботев" - гр. Ботевград, обл. Софийска