Новини

Анкетно проучване за интересите и потребностите на учениците в ОУ "Неофит Рилски", с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч

Във връзка със стратиране на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ "Неофит Рилски", с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч се проведе анкетно проучване за интересите и потребностите на учениците от I до VII клас . Обобщеният анализ на резултатите от проучването показа разностранен интерес от страна на учениците за участие в различен тип извънкласни дейности от различни тематични области. В резултат на това ще бъдат сформирани 10 групи за дейности по интереси и 12 групи за дейности за преодоляване на обучителните затруднения на възпитаниците на училището.