Новини

Обобщени резултати от анкетното проучване сред ученици и преподаватели за дейности в ОУ „Иван Вазов" – с. Пашови за учебната 2017/2018г.

Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в училището бе проведено анкетно проучване за интересите и нуждите на учениците от I, II, III, IV ,V,VI,VII и VIII клас. Обобщените резултати дават основание за формиране на 4 групи за преодоляване на обучителни затруднения (по български език и литература, математика , човекът и природата и информационни технологии) и 2 групи по интереси в следните тематични подобласти: Сценични танцови изкуства и Колективни спортове.