Новини

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРУЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГРАД ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛАСТ ВАРНА И РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТЪТ “ТВОЯТ ЧАС

Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в Средно училище „Васил Левски“, град Долни чифлик, област Варна беше проведено анкетно проучване за интересите и нуждите на учениците от I до ХІІ клас. На свое заседание, провело се на 28.09.2017г. Съветът "Твоят час" разгледа желанията на учениците, обобщени от подадените заявления за информирано съгласие. От предложените за одобрение 10 групи за дейности по интереси и 20 групи за преодоляване на обучителни затруднения, съветът взе решение да предложи на директора за реализиране 10 групи за дейности по интереси и 20 групи за преодоляване на обучителни затруднения.