Новини

Анкетно проучване в ОУ"Отец Паисий" с. Калояновец общ. Стара Загора

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта "Твоят час" бе проведена анкета с ученици от І до VII клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 2 групи по интереси в областите "Изкуства и култура", "Здравно образование и здравословен начин на живот", и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите "Математика" , "Български език и литература", "Чужд език".