Новини

Обобщени резултати от анкетно пручване на учениците от ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе, и решение по предложение на Съвета “твоят час

Във връзка със стратирането на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в Професионална гимназия по туризъм "Иван П. Павлов" - Русе, се проведе анкетно проучване за интересите и потребностите на учениците от VIII до XII клас. Обобщеният анализ на резултатите от проучването показа разностранен интерес от страна на учениците за участие в различен тип извънкласни дейности от различни тематични области. В резултат на това, и по предложение на Съвет „Твоят час“, в ПГ по туризъм - Русе, за учебната 2017/2018 година ще се сформират следните групи за извънкласни дейности: 14 групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения в следните области: Математика, Гражданско образование, Български език и литература, Английски език и Немски език и 24 групи за дейности по интереси в следните области: Колективни спортове, Психология на общуването, Индивидуални спортове, Сценични и танцови изкуства, Екология, Дигиталните умения, Приложни изкуства, Знания за здравето, Психология и превенция на зависимостите, Техника и технологии, Институционални знания и култура.