Новини

Обобщени резултати от анкетно проучване в ОУ"Христо Ботев"с.Хлябово

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час" бе проведена анкета с ученици от І до VII клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 2 групи за извънкласни дейности по интереси в област "Изкуства и култура" и 1 група за преодоляване на обучителни затруднения в област "Математика" .