Новини

Проведено анкетно проучване на потребностите на учениците в СУ" Христо Ботев", гр. Павел баня

Обобщени резултати от анкетно проучване на учениците от СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня Във връзка със стартиране на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05:2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията и за учене чрез дейности , развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час) “ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня се проведе анкетно проучване, за втора поредна година, за интересите и потребностите на учениците от I до XII клас. След обобщен анализ на резултатите от анкетното проучване за идентифициране на интересите и потребностите на учениците, свързани с развитието на способностите им и мотивацията за учене, диагностика на образователните дефицити на учениците и инициативи бяха сформиране на групи за дейности по интереси и за преодоляване на обучителните затруднения. Анкетното проучване протече в съответствие с Училищен механизъм за идентифициране на интересите и потребностите на учениците, резултатите от които показаха разностранен интерес към различни тематични направления за групите, в които изразиха желание за участие. В резултат на това в СУ „ Христо Ботев “, гр. Павел баня за учебната 2017/2018 година дейност ще се развива в следните групи за извънкласни дейности:  8 групи за дейности по интереси в следните области: - 3 групи – Сценични и танцови изкуства; - 1 група – Изящни изкуства; - 1 група - Хранене и здраве; - 1 група – Индивидуални спортове; - 1 група – Колективни спортове; - 1 група – Приложни изкуства.  12 групи за преодоляване на обучителни трудности в следните направления: - 4 групи – БЕЛ; - 4 групи – Математика; - 1 група – География; - 1 група – Химия; - 1 група – Английски език; - 1 група – Философия;
На снимката: Учим, спортуваме, забавляваме се.