Новини

Анкетно проучване за стартиране на дейностите за учебната 2017/2018 г. в ОУ "Христо Ботев" с. Оризово

Във връзка със стартиране на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ „Христо Ботев“ с. Оризово се проведе анкетно проучване за интересите и потребностите на учениците от I до VІІ клас , съобразено с целите на проекта – развитие на потенциала и мотивацията за учене и творческият им потенциал, преодоляване на образователните трудности на учениците и превръщане на училището в по-привлекателно място. След обобщаване на резултатите и съгласуване с общественият съвет "Твоят час" се сформираха четири групи за преодоляване на обучителни затруднения по Математика и БЕЛ, и шест групи за занимания по интереси в областта на приложните изкуства,танците, спорта, театъра
На снимката: Годишна изложба на група "Творя и се забавлявам" вОУ "Христо Ботев" с. Оризово