Новини

Обобщени резултати от анкетното проучване сред учениците и преподавателите в Спортно училище, град Сандански през учебната 2017/2018 година

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта „Твоят час“ през учебната 2017/2018 година, в Спортно училище, град Сандански, бе проведена анкета с учениците от V до ХІІ клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите: БЕЛ и Математика и 2 групи по интереси в областите технологии и дигитални компетентности.
На снимката: Лого на училището