Новини

Анкетно проучване в Средно училище “Пейо Крачолов Яворов", град Сливен

Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в анкетно проучване в Средно училище “Пейо Крачолов Яворов" – Сливен,бе проведено анкетно проучване за интересите и нуждите на учениците от I. до XII. клас. След анализ на резултатите бяха сформирани 20 групи за дейности по интереси и 13 групи за дейности, свързани с преодоляването на обучителни затруднения от учениците. Съветът "Твоят час", при Средно училище “Пейо Крачолов Яворов" ,одобри предложените дейности.
На снимката: Сградата на училището.