Новини

Резултати от анкетното проучване

В Основно училище "Христо Никифоров" бе проведено анкетно проучване за интересите и нуждите на учениците от І до VІІ клас във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. След анализ на резултатите от анкетните карти и индивидуалните образователни карти бяха сформирани 9 групи за дейности по интереси и 4 групи за дейности, свързани с преодоляването на обучителни затруднения на учениците.
На снимката: ОУ "Христо Никифоров"