Новини

Анкетно проучване сред учениците в НУФИ "Филип Кутев", гр. Котел за идентифициране на извънкласните дейности за учебната 2017/2018 г.

Във връзка с проучване потребностите и интересите на учениците за работа в дейности по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове бе проведена анкета с учениците от V до ХІІ клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 8 групи по интереси в областите: Изкуства и култура /Сценични, танцови и приложни изкуства/, Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене/дигитални умения/, Наука, техника и технологии /природо-математическо знание/ и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите: български език и литература и математика.