Новини

Анкетно проучване

Във връзка с проучване желанията на учениците за участие в дейности по проект "Твоят час" се проведе анкета в VIII,IX, X, XI и XII класове. Обобщените резултати ни дадоха основание за формиране на 11 групи от които 6 по интереси в областите: наука, техника и технологии; предприемачество; здравно образование и здравословен начин на живот; хуманитарни познания, и спорт, както и 5 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите: български език и литература, физика , хуманитарни познания и чужд език.