Новини

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТИ В ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" , С. ЖИТНИЦА

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за включване в проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза 2“,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестационни фондове, бе проведена анкета за ученици и учители, която целеше да се установят дефицитите в обучението и интересите на учениците през учебната 2017/ 2018 година. Проведени са индувидуални и групови разговори , устни беседи с ученици и разговори с родители на родителска среща. Обобщените резултати ни ориентираха и се сформираха 2 групи за занимания по интереси и 1 група за обучителни затруднения по математика.